(Chart+PDF) Marathi Barakhadi | मराठी बाराखडी

मित्रांनो आपण मराठी भाषा शिकत असताना किंवा बोलताना बघितलं असेल कि मराठी भाषा किती सुंदर भाषा आहे.

या भाषेत अगदी प्रत्येक मानवाला त्याचा मान सन्मान दिला जातो, जसे कि अहो, जाओ, कारे, तू, तुम्ही, नका, नको इत्यादी. एवढं सर्व बाकी भाषेत दिसत का हो? इंग्रजी मध्ये तर प्रत्येक माणसाला “YOU” म्हणजे तूच म्हणतात मग तो व्यक्ती मोठा असो किंवा लहान. पण असे मराठी भाषेत नाहीये.

रोजच्या जीवनात बोलत असताना आपण नकळत कितीतरी शब्द, वाक्य बोलून जातो.

आपण कधीही विचार करत नाही कि आपण जे बोलतोय किंवा ऐकतोय त्याच मूळ कुठे आहे? कशी हि मराठी भाषा बनली? किंवा एवढी सुंदर हि भाषा का आहे? आपण या सर्वांचा कधीही विचार करत नाही.

म्हणूनच आम्ही हा पूर्ण ब्लॉग च त्या एका गोष्टी साठी बनवला ज्यात मराठी भाषेचा base म्हणजेच खोड आहे, ते म्हणजे मराठी बाराखडी. होय हीच ती Marathi Barakhadi ज्यामुळे अक्षरे, जोडाक्षरे मिळून शब्द बनले त्याच असंख्य शब्दांनी मिळून सुंदर असे वाक्य बनले. याच मराठी बाराखडी चा आज आपण सखोल अभ्यास करणार आहोत.

आजच्या या मराठी बाराखडी पोस्ट मध्ये आम्ही पुढील सर्व गोष्टी कव्हर करणार आहोत.

मराठी बाराखडी | Barakhadi Marathi to English

सर्वात आधी आपण अ ते ज्ञ प्रयत्न ची बाराखडी म्हणजेच अ, आ, इ, ई मराठी बाराखडी चार्ट (A Aa E Ee Barakhadi) बघूया. या खाली दिलेल्या CHART मध्ये मराठी बाराखडी हि इंग्लिश भाषेत करून दाखवली आहे, म्हणजेच वरती मराठी बाराखडी आणि बरोबर त्या खाली इंग्रजी बाराखडी तुम्हाला दिसेल (barakhadi in english and marathi). जेणेकरून परदेशात म्हणजेच USA सारख्या देशात राहणाऱ्या मराठी पालकांना आपल्या मुलांना हि बाराखडी शिकवतांना किंवा स्वतः शिकतांना सोप्पी जाईल.

आपण आधी मराठी स्वर, व्यंजन आणि मग पूर्ण बाराखडी बघूया,

मराठी स्वर वर्णमाला – Marathi Swar Varnmala in Marathi and English


a

aa

i

ee

u

oo

e

ai

o

au
अं
am
अः
ah
मराठी स्वरमाला

  • स्वर – म्हणजे उच्चर करणे, ध्वनी करणे. या वरील वर्णमालेत ‘अ’ पासून ते ‘औ’ पर्यंतच्या १२ वर्णांना स्वर असे म्हणतात.
  • स्वराधी – ‘अं’ आणि ‘अः’ यांना स्वराधी असे म्हणतात.

मराठी व्यंजन | Marathi Cuisine in English | Marathi Vyanjan In English


ka

kha

ga

gha

ca

cha

ja

jha
त्र
tr

ta

tha

da

dha

na

ta

tha

da

dha

na

pa

pha

ba

bha

ma

ya

ra

la

va

sha

sha

sa

ha

la
क्ष
ksha
ज्ञ
Dnya
मराठी व्यंजन Chart / Marathi Alphabets

व्यंजन – मराठी वर्णमालेतील ‘क’ पासून ते ‘ळ’ पर्यंतचे ३४ वर्ण व्यंजन आहेत.

आता याच व्यंजनात वरील स्वर मिळवून अक्षर बनते. म्हणजेच प्रत्येक स्वरांचे चिन्ह आणि व्यंजन या दोघांचे मिश्रण होऊन बारक्षरी किना बाराखडी तयार होते.

मराठी इंग्रजी बाराखडी | English and Marathi Barakhadi

वर्ण अं अः
चिन्हे ि
बाराखडी क  का कि की कु कू के कै को कौ कं कः

आम्ही बघितले आहे कि बरेच लोक गूगल वर BARAKHADI सर्च करताना 12 khadi in marathi किंवा 12 khadi marathi असे शोधतांना दिसतात. हरकत नाही शेवटी अर्थ सारखाच आहे.

आता तुम्हाला समजलं असेल कि स्वरांना लागलेले चिन्ह वापरून अक्षरे बनतात ज्याला आपण बाराक्षरी किंवा बाराखडी म्हणत असतो.

आता आपण संपूर्ण बाराखडी बघूया,

क, का, कि मराठी बाराखडी | K, Kaa, Ki Marathi Barakhadi


ka
का
kaa
कि
ki
की
kee
कु
ku
कू
koo
के
ke
कै
kai
को
ko
कौ
kau
कं
kam
कः
kah

kha
खा
khaa
खि
khi
खी
khee
खु
khu
खू
khoo
खे
khe
खै
khai
खो
kho
खौ
khau
खं
kham
खः
khah

ga
गा
gaa
गि
gi
गी
gee
गु
gu
गू
goo
गे
ge
गै
gai
गो
go
गौ
gau
गं
gam
गः
gah

gha
घा
ghaa
घि
ghi
घी
ghee
घु
ghu
घू
ghoo
घे
ghe
घै
ghai
घो
gho
घौ
ghau
घं
gham
घः
ghah

cha
चा
chaa
चि
chi
ची
chee
चु
chu
चू
choo
चे
che
चै
chai
चो
cho
चौ
chau
चं
cham
चः
chah

chha
छा
chhaa
छि
chhi
छी
chhee
छु
chhu
छू
chhoo
छे
chhe
छै
chhai
छो
chho
छौ
chhou
छं
chham
छः
chhah

ja
जा
jaa
जि
ji
जी
jee
जु
ju
जू
joo
जे
je
जै
jai
जो
jo
जौ
jau
जं
jam
जः
jah

jha
झा
jhaa
झि
jhi
झी
jhee
झु
jhu
झू
jhoo
झे
jhe
झै
jhai
झो
jho
झौ
jhau
झं
jham
झः
jhah
त्र
tra
त्रा
traa
त्रि
tri
त्री
tree
त्रु
tru
त्रू
troo
त्रे
tre
त्रै
trai
त्रो
tro
ञौ
trau
ञं
tram
ञः
trah

ta
टा
taa
टि
ti
टी
tee
टु
tu
टू
too
टे
te
टै
tai
टो
to
टौ
tau
टं
tam
टः
tah

tha
ठा
thaa
ठि
thi
ठी
thee
ठु
thu
ठू
thoo
ठे
the
ठै
thai
ठो
tho
ठौ
thau
ठं
tham
ठः
thah

da
डा
daa
डि
di
डी
dee
डु
du
डू
doo
डे
de
डै
dai
डो
do
डौ
dau
डं
dam
डः
dah

dha
ढा
dhaa
ढि
dhi
ढी
dhee
ढु
dhu
ढू
dhoo
ढे
dhe
ढै
dhai
ढो
dhao
ढौ
dhau
ढं
dham
ढः
dhah

na
णा
naa
णि
ni
णी
nee
णु
nu
णू
noo
णे
ne
णै
nai
णो
no
णौ
nau
णं
nam
णः
nah

ta
ता
taa
ति
ti
ती
tee
तु
tu
तू
too
ते
te
तै
tai
तो
to
तौ
tau
तं
tam
तः
tah

tha
था
thaa
थि
thi
थी
thee
थु
thu
थू
thoo
थे
the
थै
thai
थो
tho
थौ
thau
थं
tham
थः
thah

da
दा
daa
दि
di
दी
dee
दु
du
दू
doo
दे
de
दै
dai
दो
do
दौ
dau
दं
dam
दः
dah

Dha
धा
dhaa
धि
dhi
धी
dhee
धु
dhu
धू
dhoo
धे
dhe
धै
dhai
धो
dho
धौ
dhau
धं
dham
धः
dhah

na
ना
naa
नि
ni
नी
nee
नु
nu
नू
noo
ने
ne
नै
nai
नो
no
नौ
nau
नं
nam
नः
nah

pa
पा
paa
पि
pi
पी
pee
पु
pu
पू
poo
पे
pe
पै
pai
पो
po
पौ
pau
पं
pam
पः
pah

pha
फा
phaa
फि
phi
फी
phee
फु
phu
फू
phoo
फे
phe
फै
pahi
फो
pho
फौ
phau
फं
pham
फः
phah

ba
बा
baa
बि
bi
बी
bee
बु
bu
बू
boo
बे
be
बै
bai
बो
bo
बौ
bau
बं
bam
बः
bah

bha
भा
bhaa
भि
bhi
भी
bhee
भु
bhu
भू
bhoo
भे
bhe
भै
bhai
भो
bho
भौ
bhau
भं
bham
भः
bhah

ma
मा
maa
मि
mi
मी
mee
मु
mu
मू
moo
मे
me
मै
mai
मो
mo
मौ
mau
मं
mam
मः
mah

ya
या
yaa
यि
yi
यी
yee
यु
yu
यू
yoo
ये
ye
यै
yai
यो
yo
यौ
yau
यं
yam
यः
yah

ra
रा
raa
रि
ri
री
ree
रु
ru
रू
roo
रे
re
रै
rai
रो
ro
रौ
rau
रं
ram
रः
rah

la
ला
laa
लि
li
ली
lee
लु
lu
लू
loo
ले
le
लै
lai
लो
lo
लौ
lau
लं
lam
लः
lah

va
वा
vaa
वि
vi
वी
vee
वु
vu
वू
voo
वे
ve
वै
vai
वो
vo
वौ
vau
वं
vam
वः
vah

sha
शा
shaa
शि
shi
शी
shee
शु
shu
शू
shoo
शे
she
शै
shai
शो
शो
शौ
shau
शं
sham
शः
shah

sa
सा
saa
सि
si
सी
see
सु
su
सू
soo
से
se
सै
sai
सो
so
सौ
sau
सं
sam
सः
sah

ha
हा
haa
हि
hi
ही
hee
हु
hu
हू
hoo
हे
he
है
hai
हो
ho
हौ
hau
हं
ham
हः
hah

la
ळा
laa
ळि
li
ळी
lee
ळु
lu
ळू
loo
ळे
le
ळै
lai
ळो
lo
ळौ
lou
ळं
lam
ळः
lah
क्ष
Ksha
क्षा
kshaa
क्षि
kshi
क्षी
kshee
क्षु
kshu
क्षू
kshoo
क्षे
kshe
क्षै
kshai
क्षो
ksho
क्षौ
kshau
क्षं
ksham
क्षः
kshah
ज्ञ
dnya
ज्ञा
dnyaa
ज्ञि
Dnyi
ज्ञी
Dnyee
ज्ञु
dnyu
ज्ञू
dnyoo
ज्ञे
dnye
ज्ञै
dnyai
ज्ञो
dnyo
ज्ञौ
dnyau
ज्ञं
dnyam
ज्ञः
dnyah
Full Barakhadi in Marathi

अ, आ, इ, ई मराठी इंग्रजी बाराखडी | A Aa E Ee Marathi Barakhadi


a

aa

i

ee

u

oo

e

ai

o

au
अं
am
अः
ah

ka

kha

ga

gha

ca

cha

ja

jha
त्र
tr

ta

tha

da

dha

na

ta

tha

da

dha

na

pa

pha

ba

bha

ma

ya

ra

la

va

sha

sha

sa

ha

la
क्ष
ksha
ज्ञ
Dnya
     
प्रश्न : मराठी बाराखडी म्हणजे काय?
देवनागरी लिपी मराठी भाषा लिहिण्यासाठी वापरली जाते. स्वर चिन्हांच्या जोडीने तयार होणार्‍या व्यंजनांचा संच (स्वर चिन्हे उदा. काना, मात्रा, उकार, वेलंती इ.) वापरला जातो.
देवनागरीला बाराखडी असे म्हणतात. यामध्ये मराठी भाषेत वापरल्या जाणार्‍या स्वर आणि त्यातील काही रहस्यमय भेद तसेच काही स्वर-अवलंबून धर्मांची चिन्हे यांचा समावेश आहे.
 

प्रश्न : मराठी बाराखडीतील स्वर म्हणजे काय? What Is Mean By Vowels In Marathi

स्वर (Vowel) स्वृ – म्हणजे उच्चार करणे, ध्वनी करणे. ओठांचा एकमेकांशी किंवा जिभेचा मुखातील कोणत्याही भागाशी स्पर्श न होता तोंडावाटे जे ध्वनी बाहेर पडतात, त्यांना ‘स्वर’ असे म्हणतात. स्वर हे स्वतंत्र उच्चाराचे असतात. स्वरोच्चाराच्यावेळी हवेचा मार्ग अडवलेला नसतो.
 

प्रश्न : व्यंजन म्हणजे काय? What Is Mean By Cuisine in Marathi

व्यंजन : मराठीत एकूण ४१ व्यंजने आहेत. ज्याचा उच्चार करतांना जिभेचा कंठ, टाळू, मुर्धा, दात, ओठ, या अवयवांशी स्पर्श होतो त्यांना व्यंजन असे म्हणतात. या ४१ व्यंजनांपैकी ३४ व्यंजनाचे पाच प्रकारात विभाजन केले जाते. 
 

प्रश्न : मराठी बाराखडीचा अर्थ काय आहे?

देवनागरीला बाराखडी असे म्हणतात. यामध्ये मराठी भाषेत वापरल्या जाणार्‍या स्वर आणि त्यातील काही रहस्यमय भेद तसेच काही स्वर-अवलंबून धर्मांची चिन्हे यांचा समावेश आहे.

marathi barakhadi with pictures / marathi barakhadi photo

marathi barakhadi with pictures / marathi barakhadi photo

marathi barakhadi chart with pictures

marathi barakhadi chart with pictures

मराठी इंग्रजी बाराखडी pdf | Marathi Barakhadi Chart PDF | Marathi To English Barakhadi Chart PDF | Marathi Alphabets PDF

Conclusion

मित्रांनो, कोणतीही भाषा हि बाराखडी शिवाय बोलली जाऊ शकत नाही. आणि मराठी भाषेसारखी सुंदर भाषा तर याशिवाय अपूर्णच आहे.

म्हणून हा मराठी बाराखडी सविस्तर सांगण्याचा आमचा छोटासा प्रयत्न होता. आशा करतो कि तुम्हाला या बद्दल संपूर्ण माहिती आता मिळाली असेल, आणि तसे असल्यास कंमेंट करून शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद !!!